Phát động Chiến Dịch Hoa Thiêng (June 1 - 28) chuẩn bị Mừng Bổn Mạng Phong Trào, Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Launch a National Spiritual Bouquet Campaign (June 1 - 28), in preparing for the Feast of Corpus Christi.

≡ LATEST NEWS


Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng Toàn Quốc 2013 (updated 5/13/13) VIETNAMESE ENGLISH
SPIRITUAL BOUQUET TALLY SHEET
SPIRITUAL BOUQUET - IPAD TNTT
Thư Chúc Mừng Tân BTV Liên Đoàn NS RK 2013-2016 (updated 5/13/13) VIETNAMESE  
READ MORE     

≡ LATEST NEWS


TNTT Weekly (August 18, 2014)
Weekly news, announcements, and upcoming events [READ MORE]

Chương Trình Sinh Hoạt BCH/TU 2014-2015: BCHTU xin gởi đến quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và các anh chị em Huynh Trưởng các cấp chương trình sinh hoạt 4 năm của Ban Chấp Hành Trung Ương, năm 2014-2018, đế quý vị dễ dàng sắp xếp chương trình sinh hoạt nơi địa phương.

[READ MORE]

MORE NEWS

≡ POPE's INTENTION


Refugees:
That refugees, forced by violence to abandon their homes, may find a generous welcome and the protection of their rights.

Oceania:
That Christians in Oceania may joyfully announce the faith to all the people of that region.

READ MORE

≡ DAILY GOSPEL