Chương Trình Thăng Tiến

TNTT Cirriculum

2015-2016 Weekly Scripture Lessons and Activities

 

Resource View Download
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN ĐOÀN SINH VIEW DOWNLOAD
≡ TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CHO CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN VIEW DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH ẤU NHI
≡ ẤU NHI CẤP I - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP I - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP II - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP II - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP III - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP III - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THE JOURNEY TO THE HOLY EUCHARIST VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP I - STUDENT VERSION
  01. Thiên Chúa Dựng Nên Muôn Loài
  02. Thiên Chúa Dựng Nên Con Người
  03. Thiên Chúa Dựng Nên Các Thiên Thần
  04. Adam Eva Bị Cám Dỗ
  05. Hậu Quả Của Tội Tổ Tông
  06. Cain và Abel
  07. Ông Noah Đóng Tàu
  08. Lụt Đại Hồng Thủy
  09. Chúa Lập Giao Ước với Noah
  10. Tháp Babel
  11. Chúa Gọi Abraham
  12. Abraham Được Menkisedes Chúc Lành
  13. Chúa Giao Ước với Abraham
  14. Chúa Thử Lòng Abraham
  15. Chúa Lập Lại Giao Ước Với Abraham
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP II - STUDENT VERSION
  01. Esau & Jacob
  02. Jacob Được Chúc Lành
  03. Giấc Mộng của Jacob
  04. Chuyện Ông Giuse
  05. Giuse Bên Ai Cập
  06. Con Cháu Ông Giacóp Bên Ai Cập
  07. Ông Maisen Ra Đời
  08. Chúa Gọi Maisen
  09. Mười Tai Họa
  10. Bữa Chiên Vượt Qua
  11. Vượt Biển Đỏ
  12. Bánh Manna
  13. Mười Giới Luật
  14. Hòm Bia Thiên Chúa
  15. Chúa Lập Lại Giao Ước
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP III - STUDENT VERSION
  01. Chúa Gọi Samuel
  02. Samuel Xức Dầu và Phong Vương Cho Davít
  03. David & Goliath
  04. David Tha Chết cho Saul
  05. David Phạm Tội
  06. Sự Khôn Ngoan của Solomon
  07. Nữ Hoàng Sheba
  08. Tiên Tri Eliah và Các Sứ Thần
  09. Elia Được Cất Lên Trời
  10. Vua Giosia Lập Lại Giao Ước
  11. Daniel trong Chuồng Sư Tử
  12. Jonah Trong Bụng Cá
  13. Chuyện Ông Job
  14. Chuyện Ông Zachariah
  15. Gioan Tẩy Giả Chào Đời
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP I - STUDENT VERSION
  01. Các Dấu Hiệu Thánh Thể
  02. Bánh và Mình Thánh
  03. Rượu và Máu Thánh
  04. Bánh Rượu Trở Thành Mình Máu Chúa
  05. Xếp hàng lãnh Mình Thánh
  06. Ai Được Rước Mình Thánh Chúa
  07. Sông Ngày Thánh Thể
  08. Sống Ngày Thánh Thể - Dâng Ngày
  09. Sống Ngày Thánh Thể - Tham Dự Thánh Lễ và Rước Lễ
  10. Sống Ngày Thánh Thể - Rước Lễ Thiêng Liêng
  11. Sống Ngày Thánh Thể - Dâng Đêm
  12. Bó Hoa Thiêng
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP II - STUDENT VERSION
  01. Bí Tích Thánh Thể Là Gì
  02. Sự Thành Lập Bí Tích Thánh Thể
  03. Tên Gọi của Thánh Thể
  04. Thánh Lễ
  05. Sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu Thánh Thể
  06. Ngày Rước Lễ Lần Đầu
  07. Rước Mình và Máu Để Làm Gì
  08. Điều Kiện Để Rước Mình và Máu Chúa
  09. Dọn Mình Rước Lễ
  10. Kính Cẩn Trang Nghiêm Khi Rước Lễ
  11. Tạ Ơn Sau Khi Rước Lễ
  12. Rước Lễ Mỗi Ngày
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP III - STUDENT VERSION
  01. Yêu Mến & Tôn Kính Thánh Thể
  02. Chầu Thánh Thể Là Gì
  03. Chầu Thánh Thể Bắt Nguồn Từ Đâu
  04. Những Hình Thức Khác Nhau của Chầu Thánh Thể
  05. Các Em Làm Gì Khi Chầu Thánh Thể
  06. Phép Lành Thánh Thể
  07. Chúa Hiện Diện Trong Nhà Tạm
  08. Các Em Làm Gì Trong Khi Viếng Chúa Tại Nhà Tạm
  09. Sống Ngày Thánh Thể - Giờ Thánh Thể
  10. Sống Ngày Thánh Thể - Hy Sinh
  11. Sống Ngày Thánh Thể - Làm Tông Đồ
  12. Phép Lạ Thánh Thể Là Gì
  DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH THIẾU NHI
≡ THIẾU NHI CẤP I - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THIẾU NHI CẤP II - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THIẾU NHI CẤP III - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP I - STUDENT VERSION
  1.1.1 Stages
  1.1.2 Scriptures
  1.1.3 Old and New Testament
  1.1.4 Intro to the Gospels
  1.1.5 Birth of the four Gospels
  1.1.6 Characteristics of the four Gospels
  1.1.7 Synoptic Gospels
  1.2.1 Obedience
  1.2.2 Modesty
  1.2.3 Temptation
  1.2.4 Virtue of Gentleness
  1.2.5 Making Moral Choices
  1.2.6 Forgiveness
  1.2.7 Prayer
  1.3.1 First Commandment
  1.3.2 Second Commandment
  1.3.3 Third Commandment
  1.3.4 Fourth Commandment
  1.3.5 Fifth Commandment
  1.3.6 Sixth Commandment
  1.3.7 Seventh Commandment
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP II - STUDENT VERSION
  2.1.1 Annunciation
  2.1.2 Birth of John
  2.1.3 Savior Is Born
  2.1.4 Wise Men visit Jesus
  2.1.5 Jesus Presented at the Temple
  2.1.6 The Boy Jesus at the Temple
  2.1.7 The Baptism of Jesus
  2.2.1 Jesus Heals Two Blinds
  2.2.2 Jesus and Peter Pay the Temple Tax
  2.2.3 Listening
  2.2.4 Keep Me Clean
  2.2.5 Thanksgiving
  2.2.6 Healing of the Paralytic
  2.2.7 Students Trust in God
  2.3.1 Good and Evil
  2.3.2 Graciousness and Cruelty
  2.3.4 Honesty and Lies
  2.3.5 Ten Minas
  2.3.6 Forgiving and Not Forgiving
  2.3.7 Praising and Judging Others
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP III - STUDENT VERSION
  3.1.1 The Temptation of Jesus
  3.1.2 The Wedding at Cana
  3.1.3 Bread of Life
  3.1.4 The Passover
  3.1.5 Jesus Washed The Disciples Feet
  3.1.6 The Last Supper
  3.1.7 Crucifixion of Jesus
  3.2.1 The Acknowledge of Discipleship
  3.2.2 The Preparation of Discipleship
  3.2.3 Temptation of Discipleship
  3.2.4 Calling of Disciple
  3.2.5 Conditions of Discipleship
  3.2.6 Gifts of Discipleship
  3.2.7 Mission of Discipleship
  3.3.1 The 10 Commandments
  3.3.2 The Bible
  3.3.3 Moral Decision Making
  3.3.4 God's Wills and Asking for His Support
  3.3.5 What's Right For Me
  3.3.6 It's Up To You
  3.3.7 Good Advice Regarding
  3.3.7 Moral Decison
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP I - STUDENT VERSION
  101. Các Phần Của Thánh Lễ
  102. Phần Nhập Lễ 1
  103. Phần Nhập Lễ 2
  104. Phụng Vụ Lời Chúa 1
  105. Phụng Vụ Lời Chúa 2
  106. Phụng Vụ Lời Chúa 3
  107. Phụng Vụ Thánh Thể 1
  108. Phụng Vụ Thánh Thể 2
  109. Phụng Vụ Thánh Thể 3
  110. Nghi Thức Kết Lễ
  111. Thánh Lễ Tiếp Diễn Trong Đời Sống
  112. Giáo Hội Liên Tục Cử Hành Thánh Lễ
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP II - STUDENT VERSION
  201. Năm Phụng Vụ
  202. Mùa Trong Năm Phụng Vụ
  203. Tam Nhật Thánh
  204. Lễ Buộc, Lễ Trọng, Lễ Kính, Lễ Nhớ
  205. Mỗi Ngày Mừng Kính Một Vị Thánh
  206. Các Bài Đọc
  207. Những Dụng Cụ Cần Thiết Trong Thánh Lễ
  208. Bàn Thánh
  209. Lễ Vật Dâng Hiến Trong Thánh Lễ
  210. Vai Trò Của Linh Mục Trong Thánh Lễ
  211. Màu Sắc Phẩm Phục Thánh
  212. Thừa Tác Viên Trong Thánh Lễ
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP III - STUDENT VERSION
  301. Thánh Lễ Là Gì
  302. Chúa Hiện Diện Trong Thánh Lễ
  303. Mục Đích của Thánh Lễ
  304. Sự Kỳ Diệu của Thánh Lễ
  305. Lợi Ích của Thánh Lễ
  306. Niềm Vui của các Thánh trong Thánh Lễ
  307. Linh Mục Người Hạnh Phúc Nhất
  308. Linh Mục Thiên Thần Hạ Giới
  309. Tâm Tình và Nhiệm Vụ của Giáo Dân
  310. Tham Dự Thánh Lễ Cách Hiệu Quả
  DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH NGHĨA SĨ
≡ NGHĨA SĨ CẤP I - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP I - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP II - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP II - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP III - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP III - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP I - STUDENT VERSION
  1.1-1 Resurrection
  1.1-2 Jesus Appears To Magdalene
  1.1-3 Road to Emmaus
  1.1-4 Appearance to Thomas
  1.1-5 Ascension of Jesus
  1.1-6 Holy Spirit
  1.1-7 Mathias
  1.2-1 Faith
  1.2-2 Hope
  1.2-3 Love
  1.2-4 Gratitude
  1.2-5 Prayers
  1.2-6 Unity
  1.2-7 Obedience
  1.3-1 Curfew
  1.3-2 Dating
  1.3-3 Divorce
  1.3-4 Abuse
  1.3-5 Dropout
  1.3-6 Runaway
  1.3-7 Visual Cancer
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP II - STUDENT VERSION
  2.1.1 Peter
  2.1.2 Stephen
  2.1.3 Philip
  2.1.4 Paul Biography
  2.1.5 Paul Conversion
  2.1.6 Paul at Damascus and Jerusalem
  2.1.7 Peter Baptised the Gentiles
  2.2.1 Temptation
  2.2.2 Good Conscience
  2.2.3 Personal Discipline
  2.2.4 Building Confidence and Characters
  2.2.5 Humility
  2.2.6 Gifts and Endowment
  2.2.7 Temperance
  2.3.1 Prejudice
  2.3.2 Youth Gangs
  2.3.3 Chastity
  2.3.4 Cheating & Lying
  2.3.5 Alcohol
  2.3.6 Homosexuality
  2.3.7 AIDS
  DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP III - STUDENT VERSION
  3.1.1 First Missionary Journey
  3.1.2 Paul In Corinth
  3.1.3 Second Missionary Journey
  3.1.4 Third Missionary Journey
  3.1.5 Paul Imprisoned Appeal to Roman
  3.1.6 Paul in Caesarea Felix & Agripa
  3.1.7 Paul Storm and Shipwreck
  3.1.8 Paul in Rome Persecution
  3.2.1 Poor In Spirit
  3.2.2 Meek
  3.2.3 Mourn
  3.2.4 Merciful
  3.2.5 Hunger & Thirst For Righteousness
  3.2.6 Pure in Heart
  3.2.7 Peacemaker
  3.2.8 Persecuted
  3.3.1 Artificial Fertilization
  3.3.2 Human cloning
  3.3.3 Contraception
  3.3.3 Contraception and the Bible
  3.3.4 Abortion
  3.3.5 Euthanasia
  3.3.6 Capital Punishment
  3.3.7 Terrosism
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP I - STUDENT VERSION
  101. Mầu Nhiệm Thánh Thể
  102. Thánh Thể & Lời Chúa
  103. Khát Vọng Rước Chúa
  104. Dọn Mình Cẩn Thận
  105. Kính Cẩn Rước Thánh Thể
  106. Tận Hiến & Cầu Xin
  107. Xét Mình & Quyết Tự Sửa
  108. Ơn Ích Rước Lễ
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP II - STUDENT VERSION
  201. God's Covenant with Adam and Eve
  202. Abel
  203. God's Covenant with Noah
  204. Meal of Melchisedek
  205. God's Covenant with Abraham
  206. God's Covenant with Moses and the Israelites
  207. God's Covenant with David
  DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP III - STUDENT VERSION
  301. The Annunciation
  302. The Savior is Born
  303. The Wedding Feast at Cana
  307. Bữa Tiệc Ly
  DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP I - STUDENT VERSION
  1-2. Châm Ngôn & Màu Khăn Ngành Nghĩa
  1-3. Ban Quản Trị Đoàn
  1-4. Nguồn Gốc Phong Trào
  1-5. Cấp Hiệu Phong Trào
  DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP II - STUDENT VERSION
  2-2. Giáo Dục Tự Nhiêu
  2-2. Giáo Dục Siêu Nhiên
  2-3. Phương Pháp Hàng Đội
  DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP III - STUDENT VERSION
  3-2. Lịch Sử và Bước Tiến Phong Trào
  3-3. Lữa Thiêng Thánh Thể
  3-4. Hệ Thống Tổ Chức Phong Trào
  3-5. Tinh Thần Đội
  DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP I - STUDENT VERSION
  1-1. Nút Ruồi, Dẹt, Thòng Lọng
  1-2. Nút Thuyền Chài, Thầy Tu
  1-3. Nút Tăng Dây Lều, Ghế Đơn
  1-4. Nút Nối Dây
  DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP II - STUDENT VERSION
  2-1. Cột Cây Chử Thập
  2-2. Cột Cây Hình Vuông
  2-3. Nút Nối Cây
  2-4. Cổng Trại, Cột Cờ
  DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP III - STUDENT VERSION
  3-1. Thực Tập Làm Cổng Trại
  3-2. Thực Tập Làm Cột Cờ
  3-3. Trò Chơi Hội Chợ
  3-4. Sơ Đồ Giêrusalem
  DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH HIỆP SĨ
GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HIỆP SĨ VIEW DOWNLOAD
HIỆP SĨ DEVELOPMENT PLAN VIEW DOWNLOAD
TĨNH HUẤN NGÀNH HIỆP SĨ - STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
TĨNH HUẤN NGÀNH HIỆP SĨ - TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ HIỆP SĨ YEAR I
  Moral Conscience
  Catholic Prayers
  Leading With Excellence - Self Discipline
  Leading With Excellence - Self Confidence
  Leading With Excellence - Self Esteem
  DOWNLOAD
≡ HIỆP SĨ YEAR II
  Leadership Training - Becoming A Praying Team
  Leardership Training - Teamwork
  Devotional Life - The Bible
  Devotional Life - Mary Mother Of God
  Devotional Life - Living An Eucharistic Day
  Devotional Life - Listening And Peer Support
  Devotional Life - Witnessing Your Faith
  DOWNLOAD
HÀNH TRÌNH THĂNG TIẾN KHƠI NGUỒN NGÀNH HIỆP SĨ VIEW DOWNLOAD