Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh & Làm Tông Đồ

Hân hoan chào đón các đoàn trở lại sinh hoạt niên khóa 2016-2017

Sách học Lời Chúa mỗi tuần cho các đoàn sinh đã được gởi đến cho các đoàn trên toàn quốc.  Mọi thắc mắc liên quan đến sách học Lời Chúa, xin liên lạc với Ban Soạnt Thảo (ctttproject@tntt.org).  The Weekly Gospel Booklets are ready to be shipped to all Chapters across USA.  Please contact Weekly Gospel Lesson team (ctttproject@tntt.org) for any questions/concerns.

Để giúp Phong Trào có được danh sách tất các thành viên lãnh đạo phục vụ, Ban Chấp Hành Trung Ương kính mời quý cha, quý Trợ Tá, Huấn Luyện Viên, Huynh Trưởng ghi danh với hệ thống quản lý thành viên của Phong Trào.  Xin theo bản chỉ dẫn trong trang web này để ghi danh.To assist VEYM in generating a complete record of servant-leaders, The Executive Committee kindly invites all chaplains, chaplain assistants, Youth-Leader Trainers, and Youth-Leaders to register with VEYM’s member registration system. Please follow the instructions on this web page to register.

Đóng niễn liễm hằng năm là trách nhiệm và bổn phận của các thành viên để xây dựng Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương kêu gọi tất cả các thành viên đóng góp $15.00 niễn liễm cho niên khóa 2016-2017.  Đối với các thành viên lãnh đạo phục vụ, xin đóng trực tiếp trên mạng với Paypal.  Để biết thêm chi tiết phương cách đóng niên liễm trên mạng, xin bấm vào trang web này để được hướng dẫn. Paying annual membership fee is a duty and responsible of all VEYM’s members. The Executive Committee is calling for all members to pay $15.00 membership fee for the school year, 2016-2017.  For all servant leaders, please pay your membership fee to VEYM using Paypal. Please visit this page for detail instructions.